Eluni Publishing is a creative and versatile studio in Pasadena Antique Warehouse dedicated to producing a wide range of high-quality, environmentally friendly products. We specialize in creating custom postcards, limited edition artist-signed prints, catalogs, and more, using acid-free and organic materials.

pasadenaantiquewarehouse@gmail.com

Follow us on instagram

@pasadenaantiquewarehouse www.facebook.com/Pasadenaantiquewarehouse

Address:

1609 East Washington Bl. Pasadena CA 91104

Tel: 626. 404.2422

Էլունի Հրատարակություն _ Մենք աղբյուրերորդ ենք ձեզանից՝ ձեր արձագանքները ընդունելու ու լսելու համար։

“So, the site is not quite there yet, but we’re working on it.  “Այո, կայքը դեռևս չի լինում ամբողջական, բայց մենք վերանորոգում ենք այն։” 

Coming Soon!